Wet Kwaliteitsborging bouw

Waarom de wet kwaliteitsborging? Het huidige systeem voldoet toch? Met de nieuwe wet kwaliteitsborging die op 14 maart 2023 door de Eerste Kamer is aangenomen wil men de volgende 3 doelen bereiken.

 • Verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
 • Verbeterde positie van de consument
 • Stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering.

Op 14 oktober 2022 heeft minister de Jonge aangekondigd dat de invoering Omgevingswet wordt uitgesteld tot 1 juli 2023. De 1e kamer maaktte zich nog grote zorgen betreffende de ICT-problemen bij het digitale loket voor omgevingsvergunningen.

Het proces van een bouwproject zal na 1 jan 2024 veranderen voor u als consument, maar ook voor de aannemer. De wet Kwaliteitsborging heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door private kwaliteitsborgers in te schakelen. De aansprakelijkheid van de aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers wordt uitgebreid.
Gaat u na 1 jan 2024 starten met een bouwproject dan moet u een kwaliteitsborger inschakelen. Deze kijkt mee of het gebouw aan de technische regels voldoet. U gaat dus niet meer naar de gemeente voor een bouwvergunning.

Doel:
Bouwbedrijven moeten de kwaliteit van hun werk beter controleren. Minder bouwfouten en minder gebreken. Eventuele bouwfouten tijdens de bouw al signaleren en herstellen.

Nieuwe wet: strenger bouwtoezicht en een betere aansprakelijkheidsregeling

De 5 belangrijkste veranderingen:

 • Private kwaliteitscontroleurs (kwaliteitsborgers) controleren tijdens het ontwerp en op de bouwplaats of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen zoals omschreven staat in het bouwbesluit. Het bouwbesluit 2012 wordt op 1 jan 2024 vervangen door het Besluit bouwwerken Leefomgeving.
 • Verantwoordelijkheid voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw, maar ook latere ontdekte fouten cq gebreken, zal door de aannemer gerepareerd moeten worden.
 • Aannemer moet verzekerd zijn tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken. Hij moet dit ook aan zijn de klant laten weten.
 • Net als nu kan de klant 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) bij de notaris parkeren. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw gereed is. Na 1 jan 2024 keert de notaris het geld dan pas uit aan de aannemer, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
 • Indien de kwaliteitsborger cq gemeente een uitdaging ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

Er zal  gestart worden met het toepassen van de nieuwe wet kwaliteitsborging bij eenvoudigere bouwprojecten (gevolgklassen 1). Daarna volgen eventueel de meer complexere bouwprojecten.

Wat valt er onder de eenvoudigere bouwprojecten (gevolgklassen 1)

De persoonlijke gevolgen als niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan zijn beperkt. Bij deze gevolgklasse valt te denken aan woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen. Het gaat hier om vergunning plichtige bouwwerken (nieuw- of verbouw):

 • Vrijstaande eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeswoningen. Inclusief garages en andere soorten aanbouwen. Voorwaarde is dat deze woningen op de grond moeten staan. Appartementen zijn dus uitgesloten net als woningen die bedoeld zijn voor kamergewijze verhuur. Denk hierbij aan studentenhuizen of zorgwoningen.
 • Woonboten en andere drijvende woningen.
 • Uitgezonderd vakantieappartementen.
 • Bedrijfshallen en fabriekspanden van maximaal twee verdiepingen. Bedoeld voor opslag of productie, inclusief kantoor/kantine, magazijnen, kassen etc. Kantoorgebouwen, winkelpanden etc zijn uitgesloten.
 • Opslagruimten, magazijnen etc.
 • Fiets- en voetgangersbruggen met een overspanning van max. 20 meter over wegen en spoor-en waterwegen.
 • Overige bouwwerken bedoeld voor wegen, vaarwegen, stroomvoorziening etc als ze maar niet hoger dan 20 meter zijn. Bv kleine windmolens, keermuren en zendmasten.

Het Bouwproces

Om de doelen van de wet Kwaliteitsborging te bewerkstelligen wordt het proces voor vergunningverlening in tweeën verdeeld.

 • De ruimtelijke component (toets aan omgevingsplan en – veiligheid): deze loopt via de gemeente.
 • De bouwtechnische component loopt via een onafhankelijke kwaliteitsborger. De vergunninghouder wordt verplicht om deze in te schakelen. De kwaliteitsborger toetst tijdens de bouw op conformiteit met de bouwtechnische voorschriften uit het bouwbesluit en verklaart of de getoetste onderdelen aan de voorschriften voldoen. Dit wordt bij private partijen belegd.

Een verklaring van de kwaliteitsborger zal bij oplevering van een bouwproject als voorwaarde gelden alvorens het gebouw in gebruik genomen kan worden.

Valt uw bouwproject onder de wet Kwaliteitsborging dan moet u uiterlijk 4 weken voor de start van de bouw een bouwmelding bij u gemeente gedaan hebben.

Het bouwproces - Bouwen onder de omgevingswet
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bouwen onder de Omgevingswet

Twee toestemmingen bij een bouwactiviteit:

1) Het ruimtelijke deel (omgevingsplanactiviteit)

 • Opvolger bestemmingsplan, alle ruimtelijke eisen
 • Preventieve toetsing aan ruimtelijke eisen
 • Gemeente bepaalt de regels in het omgevingsplan

2) Het bouwtechnische deel (de bouwactiviteit)

 • Toets aan technische voorschriften Bbl
 • Voor het bouwtechnische deel schakelt de initiatiefnemer een (private) kwaliteitsborger in voor de toetsing van de bouw en dient de initiatiefnemer een (bouw) melding te doen bij de gemeente
 • Start met gevolgklasse 1

De omgevingswet bundelt wetten voor de leefomgeving

De nieuwe omgevingswet zorg ervoor dat:

 • 26 wetten teruggebracht worden naar 1 wet voor de gehele gebouwde omgeving
 • 60 algemene maatregelen van bestuur teruggebracht worden naar 4 algemene maatregelen bestuur
 • 75 ministeriële regelingen teruggebracht worden naar 1 omgevingsregeling
Dit alles voor:
 • Een samenhangende aanpak van leefomgeving
 • Ruimte voor lokaal maatwerk
 • Beter en snellere besluitvorming om burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

Het nieuwe Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving)

Bouwen gebeurt op dit moment volgens het bouwbesluit 2012. Per 1 januari 2024 gaat bouwen volgens het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving).

 • Het Bbl bevat rijksregels over het bouwen, in stand houden, gebruiken en slopen van bouwwerken. Niet alleen regels afkomstig uit het bouwbesluit 2012 en de daarmee samenhangende ministeriële regeling, maar ook:
  – De woningwet
  – Het besluit energieprestatie gebouwen en de samenhangende ministeriële regeling
  – Het besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
  – Het asbestverwijderingsbesluit 2005
  – Enkele regels uit het besluit omgevingsrecht
  – Enkele regels uit het activiteitenbesluit milieubeheer over energiebesparing 
  – Gebouwinstallaties en andere gebouw gebonden voorzieningen.

Arcade bouwkwaliteit en de wet Kwaliteitsborging

Arcade bouwkwaliteit is een nieuwe jonge organisatie die mee denkt met de bouwers. Wij, bij Arcade, zijn ons zekers bewust dat je vroegtijdig mee moet gaan om diverse diensten te kunnen aanbieden.

Het spreekwoord ‘Schoenmaker blijf bij je leest’ is in deze heel toepasselijk. Een bouwer moet bouwen en niet een controlerende en administratief kantoor worden. Wat wij hier mee bedoelen willen wij u graag persoonlijk uitleggen. Arcade bouwkwaliteit zal vanaf medio 2023 meerdere voorlichtingsdagen organiseren voor U als ondernemer. Daarin zullen wij uitleggen waar Arcade bouwkwaliteit u in ontzorgt.

Houdt u onze webpagina www.arcadebouwkwaliteit.nl goed in de gaten.
U kunt ons natuurlijk ook altijd via mail of telefoon benaderen.

info@arcadebouwkwaliteit.nl
0541-217513

Arcade_Bouwkwaliteit_Logo